Η διερεύνηση του managerial coaching και των κοινωνικών αναπαραστάσεων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με το coaching καθώς και η σχέση τους με την επαγγελματική εξουθένωση

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Α/Α0087

Main Author: Κουτσούμπα, Κυριακούλα
Advisor: Καραμάνης, Κωνσταντίνος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 2018
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9203
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Α/Α0087
Physical Description: 153 σελ.
Citation: Κουτσούμπα, Κ. 2018. Η διερεύνηση του managerial coaching και των κοινωνικών αναπαραστάσεων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με το coaching καθώς και η σχέση τους με την επαγγελματική εξουθένωση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το coaching και ιδιαίτερα το managerial coaching (διοικητική καθοδήγηση) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση των ανθρωπίνου δυναμικού. Σκοπός: Η διερεύνηση του managerial coaching και των κοινωνικών αναπαραστάσεων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με το coaching, καθώς και οι σχέσεις τους με την επαγγελματική εξουθένωση. Επίσης, οι συσχετίσεις τους με την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση, την οργανωσιακή δέσμευση, την ικανοποίηση από τη διοίκηση και τη σαφήνεια του εργασιακού ρόλου. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 74 διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου, 27 άνδρες (36,5%) και 47 γυναίκες (63,5%) -, με μέσο όρο ηλικίας 48,24 (SD=5.77), οι οποίοι συμπλήρωσαν εθελοντικά ερωτηματολόγια: α) ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Διοικητικής Καθοδήγησης, β) ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory – MBI), γ) ερωτηματολόγιο μέτρησης κοινωνικών αναπαραστάσεων με τη μέθοδο του ελευθέρου συνειρμού, και δ) ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων και στάσεων σχετικά με το coaching. Aποτελέσματα: Αρχικά διεξήχθη διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis) και η ελληνική εκδοχή διατήρησε τη δομή των επτά παραγόντων, όπως προτείνεται από τους αρχικούς συγγραφείς, ωστόσο, επετεύχθη επαρκής προσαρμογή μετά την παράλειψη μιας ερώτησης και μετακίνησης ορισμένων ερωτήσεων. Στη συνέχεια, εφαρμόσθηκε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, από την οποία προέκυψε ότι: α) η διοικητική καθοδήγηση δεν σχετίζεται με την εργασιακή απόδοση, η σαφήνεια του εργασιακού ρόλου δεν σχετίζεται με την εργασιακή απόδοση και η ικανοποίηση από την εργασία δεν σχετίζεται με την αφοσίωση στον Οργανισμό, β) η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται άμεσα με όλους τους παράγοντες σχεδόν της κλίμακας της συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και γ) ως θετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις χαρακτηρίζονται οι αναπαραστάσεις του coaching, του σύμβουλου, του mentoring και του προϊστάμενου, ενώ οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της ηγεσίας χαρακτηρίζονται ως αρνητικές. Συμπεράσματα: Το managerial coaching είναι μια σημαντική πρακτική η οποία θα μπορούσε να επηρεάζει τη συμπεριφορά των εργαζομένων με θετικό τρόπο. Τα ανωτέρω ευρήματα κατέδειξαν την σπουδαιότητα και την αξία της μελέτης της διοικητικής καθοδήγησης υποστηρίζοντας την υπάρχουσα θεωρία. Περαιτέρω έρευνα στο περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.