Οι μεταβολές στα Στοιχεία του Ενεργητικού από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: η περίπτωση ενός υπο-κλάδου Εισηγμένων εταιρειών.

Main Author: Διακομιχάλης, Μιχαήλ Ν.
Format: Βιβλίο
Language: English
Published: 2012
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1585
Abstract: Η αναγκαιότητα για την εξασφάλιση ομοιομορφίας στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων καθιέρωσε τους λογιστικούς κανόνες, τις αρχές και τις πρακτικές, οι οποίες συνθέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Στην Ελλάδα, η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής κοινότητας 1606/2002 και τον νόμο 2992/2002, αφορούσε την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2005 - 31/12/2005. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή του μεγέθους και του βαθμού των μεταβολών των Στοιχείων του Ενεργητικού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) επιχειρήσεων, λόγω της λογιστικής μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα Δ.Λ.Π. Ειδικότερα, εντοπίζονται και αναλύονται οι επιπτώσεις και οι αιτίες της μεταβολής που προκαλείται στα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη απαρτίζεται από τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις που συγκροτούν τον υπο-κλάδο «Ταξίδια-Αναψυχή». Από τις 14 συνολικά επιχειρήσεις του υπο-κλάδου επιλέχθηκαν οι 12 που έχουν αντικείμενο τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, τα ξενοδοχεία και τη σίτιση, ενώ οι δύο που χαρακτηρίζονται εταιρείες «Τυχερών Παιχνιδιών» εξαιρέθηκαν για λόγους ομοιομορφίας. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν τη συνολική μεταβολή, τη μέγιστη, την ελάχιστη και τον διάμεσο, ενώ ελέγχονται ως προς την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τιμών σε σχέση με την τιμή του αριθμητικού μέσου. Τέλος, εξετάζεται η συσχέτιση της επίδρασης των μεταβολών του Ενεργητικού με το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων.