Η οικονομική κρίση του 2008 και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

The economic crisis of 2008 and the financial system supervision: towards a European Banking Union

Main Author: Κολοβού, Ευαγγελία
Other Authors: Γκίκας, Γρηγόριος
Κυρίτσης, Κώστας
Format: Paper
Language: Greek
Published: 2017
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1553
Conference: 1st International Conference on Quantitative, Social, Biomedical and Economic Issues 2017
Physical Description: 19
Abstract: Οι σημαντικές επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην πραγματική οικονομία οδήγησαν σε ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙΙ) βελτιώνουν την μικρο-προληπτική εποπτεία και εμπεριέχουν μακρο-προληπτική επιτήρηση για την αποφυγή του συστημικού κινδύνου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις γίνονται αυστηρότερες και η ποιότητα των βασικών κεφαλαίων αναβαθμίζονται, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατότητα κάλυψης ζημιών και την καλύτερη διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, εισάγεται ένα νέο πλαίσιο για τον κίνδυνο ρευστότητας, όπως και ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τον περιορισμό της μόχλευσης. Πρόσφατα, στην ΕΕ επιτεύχθηκε συμφωνία για την ίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρωζώνης, που βασίζεται σε ενιαίους μηχανισμούς ρύθμισης, εποπτείας, εκκαθάρισης τραπεζών και προστασίας των καταθέσεων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ένα κοινό τραπεζικό κεφάλαιο για εξυγίανση των τραπεζών, που στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων για τους αποταμιευτές. Η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα και των στοιχείων που συνθέτουν το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσων εμπλέκονται στα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαστάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου για την κοινή εποπτεία που θα οδηγήσουν στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και να αναλύσει τους πυλώνες που την αποτελούν αν και ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανάλυση θα στηριχτεί και στις εμπειρίες από την πρόσφατη κρίση, ώστε να διεξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την αναγκαιότητα και το ρόλο της Τραπεζικής Ένωσης.
Translated abstract: The significant repercussions of the recent crisis in the financial sector and the real economy have led to the development of policies aimed at strengthening the stability of the international banking system. Banking regulatory reforms (Basel III) improve micro-prudential supervision and involve macro-prudential supervision to avoid systemic risk. Capital requirements are tightening up and the quality of core capital is upgraded in order to provide greater coverage of losses and better risk management. In addition, a new framework for liquidity risk is introduced, as well as a complementary tool for limiting leverage. Recently, an agreement was reached in the EU to establish a Banking Union in the Eurozone, based on uniform regulation, supervision, bank clearing and deposit protection mechanisms. This framework includes a common banking capital for bank consolidation, which aims to reduce the impact on savers. This study aims to analyze the banking sector's activities and the constituent elements of the existing regulatory framework, particularly those involved in the causes of the financial crisis. It also aims to present the dimensions of the new regulatory framework for joint supervision leading to the European Banking Union and to analyze the pillars that form it, even though they are still in progress. The analysis will also build on the experiences from the recent crisis, in order to reach clear conclusions about the necessity and role of the Banking Union.