Ο θαλάσσιος πολιτιστικός - αθλητικός τουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού

Published in: Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
Main Author: Μοίρα, Πολυξένη
Format: Article
Language: Greek
Published: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 2008
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1216
Physical Description: σελ. 81-90
ISSN: 1109-2629
Abstract: Ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη , στη διεθνή κατανόηση , στη διεθνή ειρήνη , στην ευημερία, και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, χωρίς διακρίσεις στο φύλο , στη φυλή , στη γλώσσα και στη θρησκεία. Μια από τις μορφές του τουρισμού είναι ο πολιτιστικός τουρισμός δηλαδή περιήγηση που έχει ως κύριο στόχο τη γνωριμία και την απόλαυση της ιστορικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας ενός τόπου. Η μορφή αυτή του τουρισμού είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την κατανόηση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας μιας χώρας ή ενός τόπου. Ο πολιτιστικός τουρισμός ενισχύει τη «συμβίωση » πολιτισμού και τουρισμού και δεν ασκεί «ασφυκτικές πιέσεις» στο φυσικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και δομημένο περιβάλλον. που συχνά προκαλούν την « αλλοίωσή » του, όπως οι συνήθεις μορφές του μαζικού τουρισμού. Στη σημερινή εποχή η ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την πολιτισμική κληρονομιά, μπορεί να δημιουργήσει τουριστικές ροές που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να συμβάλλει στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου πολιτιστικού τουρισμού ως ιδιαίτερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού.
Translated abstract: Tourism contributes in the economic growth, in the international understanding, in the international peace, in the prosperity and in the respect of human rights and freedoms, without discriminations in the sex, in the race, in the language and in the religion. One of the forms of tourism is the cultural tourism that is to say the tour that aims at as main the acquaintance and the enjoyment of historical, artistic and intellectual heritage but also the modern cultural activity of place. This form of tourism is an effective means for the comprehension and promotion of cultural identity of country or place. The cultural tourism strengthens the "living together of" culture and tourismand it does not practice "stifling pressures"in the natural, social, human and structured environment, that often causes his "alteration", as the usual forms of mass tourism. In the current season the growth of marine activities that develops the cultural heritage, can create tourist flows that would be friendly to the environment and contribute in the sustainable tourist growth. Internationally is overwhelmed effort for the growth of marine cultural tourism as particular form of alternative tourism.